Kneron PLUS 1.X and Kneron PLUS 2 APIs Mapping Table

Inference API

Inference Data Type Kneron PLUS 1.x (kp_inference.h) Kneron PLUS 2 (kp_inference.h)
Image kp_generic_raw_inference_send() kp_generic_image_inference_send()
Image kp_generic_raw_inference_receive() kp_generic_image_inference_receive()
Raw Data kp_generic_raw_inference_bypass_pre_proc_send() kp_generic_data_inference_send()
Raw Data kp_generic_raw_inference_bypass_pre_proc_receive() kp_generic_data_inference_receive()

Inference API Compat V1.x

Inference Data Type Kneron PLUS 1.x (kp_inference.h) Kneron PLUS 2 - Compat (legacy/kp_inference_v1.h)
Image kp_generic_raw_inference_send() kp_generic_raw_inference_send()
Image kp_generic_raw_inference_receive() kp_generic_raw_inference_receive()
Raw Data kp_generic_raw_inference_bypass_pre_proc_send() kp_generic_raw_inference_bypass_pre_proc_send()
Raw Data kp_generic_raw_inference_bypass_pre_proc_receive() kp_generic_raw_inference_bypass_pre_proc_receive()

Struct

Inference Data Type Kneron PLUS 1.x (kp_struct.h) Kneron PLUS 2 (kp_struct.h)
Image N/A kp_generic_input_node_image_t
Image kp_generic_raw_image_header_t kp_generic_image_inference_desc_t
Image kp_generic_raw_result_header_t kp_generic_image_inference_result_header_t
Raw Data N/A kp_generic_input_node_data_t
Raw Data kp_generic_raw_bypass_pre_proc_image_header_t kp_generic_data_inference_desc_t
Raw Data kp_generic_raw_bypass_pre_proc_result_header_t kp_generic_data_inference_result_header_t

Struct Compat V1.x

Inference Data Type Kneron PLUS 1.x (kp_struct.h) Kneron PLUS 2 - Compat (legacy/kp_struct_v1.h)
Image kp_generic_raw_image_header_t kp_generic_raw_image_header_t
Image kp_generic_raw_result_header_t kp_generic_raw_result_header_t
Raw Data kp_generic_raw_bypass_pre_proc_image_header_t kp_generic_raw_bypass_pre_proc_image_header_t
Raw Data kp_generic_raw_bypass_pre_proc_result_header_t kp_generic_raw_bypass_pre_proc_result_header_t